Wiskunde@Smiks

Van het eerste tot het zesde jaar in het secundair onderwijs kom je in aanraking met het vak wiskunde. Op basis van jouw interesse en talenten, kies je een traject, basisoptie of studierichting met een (bescheiden) pakket wiskunde. Op deze pagina vind je de gelijkenissen en verschillen tussen de verschillende pakketten.

Eerste jaar
Eerste leerjaar A

Welk traject jij ook kiest in Smiks, je mag je aan 4 lesuren wiskunde in het gemeenschappelijke pakket verwachten.

Leerlingen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Daarom is het belangrijk om alle leerlingen in de eerste graad voldoende uit te dagen en tegelijkertijd voldoende te ondersteunen.

Tijdens het extra uurtje wiskunde dat aangeboden wordt in het keuzepakket CoMeTa wordt er geen nieuwe leerstof onderwezen.

De aanpak tijdens dat uurtje is gedifferentieerd, alle leerlingen worden op hun capaciteiten aangesproken.

Eerste leerjaar B

Start je in de onthaalklas, dan heb je 2 lesuren wiskunde die aangevuld worden met 5 lesuren Flex (Frans, Nederlands, wiskunde). Dit zijn een aantal lesuren waarbij jij de mogelijkheid krijgt om begeleid, zelfstandig en op je eigen tempo leerstof uit de vakken Frans, Nederlands en wiskunde te verwerken, in te oefenen of verder uit te diepen.

Bovendien worden alle Flex-uren gegeven onder de vorm van co-teaching, dat wil zeggen dat er steeds minstens twee vakleerkrachten aanwezig zijn.

Rekentoestel

Op onze school werken alle leerlingen met hetzelfde rekentoestel gedurende hun schoolloopbaan in Smiks. Vanaf het eerste jaar zullen de leerlingen met het rekentoestel leren werken. Wij gebruiken hiervoor de volgende toestellen:

Dit toestel kan aangekocht worden via onze school of op eigen initiatief.

Tweede jaar
Tweede leerjaar A

In het tweede jaar bieden we in de A-stroom vier verschillende basisopties aan. Elke basisoptie omvat een basispakket van 4 lesuren wiskunde per week.

Heb je extra uitleg nodig en net nood aan uitbreiding? In de basisvorming zijn ook twee differentiatie-uren voorzien. Deze lesuren hebben de bedoeling om te remediëren en te differentiëren voor de vakken Frans, Nederlands en wiskunde.

Tweede leerjaar B

In de B-stroom volg je de basisoptie Maatschappij & welzijn én Economie & organisatie. In dit pakket heb je 2 lesuren wiskunde aangevuld met 5 lesuren Flex (Frans, Nederlands, wiskunde). Dit zijn een aantal lesuren waarbij jij de mogelijkheid krijgt om begeleid, zelfstandig en op je eigen tempo leerstof uit de vakken Frans, Nederlands en wiskunde te verwerken, in te oefenen of verder uit te diepen.

Bovendien worden alle Flex-uren gegeven onder de vorm van co-teaching, dat wil zeggen dat er steeds minstens twee vakleerkrachten aanwezig zijn.

Derde jaar
Doorstroomfinaliteit

Alle studierichtingen uit de doorstroomfinaliteit omvatten hetzelfde basispakket wiskunde.

Dit basispakket wordt, afhankelijk of de studierichting domeinoverschrijdend of domeingebonden is, aangevuld met verdiepingsdoelen en specifieke doelen (cesuurdoelen).

Het basispakket omvat verschillende bouwstenen nl. getallen en hoeveelheden, ruimte en vorm, relatie en verandering, data en onderzekerheid, redeneren en abstraheren en modelleren en problemen oplossen.

Domeinoverschrijdend

Onze school biedt de volgende domeinoverschrijdende studierichtingen aan:

Domeingebonden

Onze school biedt de volgende domeingebonden studierichtingen aan:

Dubbele finaliteit

De studierichtingen in de dubbele finaliteit omvatten een bescheiden pakket wiskunde van drie lesuren per week.

Onze school biedt de volgende studierichtingen in de dubbele finaliteit aan:

Arbeidsfinaliteit

De studierichtingen in de arbeidsfinaliteit omvatten een beperkt pakket wiskunde van één lesuur per week. 

Onze school biedt de volgende studierichtingen in de arbeidsfinaliteit aan:

Vierde jaar
Algemeen secundair (aso)

Wiskunde wordt met 4 of 5-wekelijkse lesuren aangeboden. In de richting met Economie en Latijn als component kan je kiezen voor leerweg 4 of leerweg 5. De studierichting Wetenschappen heeft wekelijks 5 uur wiskunde.

4 lesuren per week
5 lesuren per week
Technisch secundair (tso)

Ook al is de studierichting Handel een tso-richting, je krijgt hier een flink pakket wiskunde te verwerken.

Derde graad

Heel wat richtingen van de tweede graad lopen verder in de derde graad. Nochtans splitsen sommige richtingen uit in aparte studierichtingen met verschillende accenten. De overgang van de tweede naar de derde graad staat garant voor een belangrijke studiekeuze. Deze keuze zal bepalend zijn voor je verdere studieloopbaan en je toekomst in het hoger onderwijs. Je kiest een studierichting die het best bij je interesses en mogelijkheden past. Een belangrijke afweging hierbij is het aantal uren wiskunde per week.

In Smiks kan je kiezen vertrekkend van een bescheiden pakket van 2 lesuren per week (Secretariaat – talen) tot 6 lesuren per week (bv. Wetenschappen – wiskunde).

Grafisch rekentoestel

Tijdens de wiskundelessen van de 2de en 3de graad zal er een grafisch rekentoestel worden gebruikt. Onze school maakt gebruik van de Casio Graph 35+E. Leerlingen die beschikken over een ander type grafisch rekentoestel, kunnen bij de vakleerkracht navragen of deze voldoet aan de vereisten.

Vanaf het schooljaar 2022-2023 zal er gewerkt worden met applicaties op de laptop (zie laptopproject).

2 lesuren per week

De volgende richting voorziet 2 lesuren wiskunde per week:

De 2-uurs-cursus voorziet een elementair basispakket dat je voorbereidt op een opleiding in het hoger onderwijs waarin weinig of geen wiskunde aan bod komt. Deze studierichting is minder wiskundig onderbouwd en legt de nadruk op de toegepaste wiskunde.

Tijdens het vijfde en zesde jaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

3 lesuren per week

De 3-uurs-cursus voorziet een basispakket dat je ook voorbereidt op een opleiding in het hoger onderwijs waarin weinig of geen wiskunde aan bod komt. De leerstof wordt geleidelijk aangebracht.

De volgende richtingen bieden een pakket van 3 lesuren per week aan:

algemeen secundair (aso)

Studierichtingen van aso met 3 lesuren wiskunde per week leggen de nadruk op de abstracte wiskunde.

Tijdens het vijfde en zesde jaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

optie-uur (+ 1 lesuur per week)

Het optie-uur wiskunde is ideaal voor de sterkere leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Zij krijgen de mogelijkheid om hun basiskennis uit te breiden en hun wiskundige vaardigheden aan te scherpen.

De volgende onderwerpen komen alvast aan bod:

technisch secundair (tso)

Deze richting legt de nadruk op de toegepaste wiskunde. De leerlingen hebben minder aanleg voor het vak en ervaren, vergeleken met de
3-uurs-cursus in aso, een lager lestempo.

Tijdens het vijfde en zesde jaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

4 lesuren per week

De volgende tso-richting biedt een pakket van 4 lesuren per week aan:

De 4-uurs-cursus sluit, wat lestempo betreft, eerder aan bij de 3-uurs-cursus dan bij de
6-uurs-cursus.

De verplichte onderwerpen zijn dezelfde als voor de 3-uurs-cursus in tso (studierichting handel), maar worden uitgebreider en diepgaander behandeld. Het programma wordt verder aangevuld met keuzeonderwerpen. De nadruk wordt gelegd op de toegepaste wiskunde.

Tijdens het vijfde en zesde jaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

6 lesuren per week

De volgende aso-richtingen bieden een pakket van 6 lesuren per week aan:

De 6-uurs-cursus is duidelijk verschillend van de vorige.

Zowel de inhoud als het abstractie-niveau maakt deze cursus beduidend zwaarder ten opzichte van de 3- en 4-uurs-cursus.

De inhoud is theoretisch en abstract, het lestempo ligt beduidend hoger en er wordt van de leerlingen een grote creativiteit verwacht. Het aandeel reproductie ligt behoorlijk lager dan in de andere cursussen.

Er wordt van hen verwacht dat ze in de 2de graad systematisch goed scoorden voor het vak wiskunde en dat ze een uitgesproken interesse hebben en de wil om hard te werken.

Deze cursus bereidt hen voor op de opleidingen van het hoger onderwijs waar een vrij hoge graad van wiskundekennis vereist is.

+1 lesuur (5de jaar) + 2 uur (6de jaar)

Leerlingen die hun wiskundige kennis willen uitbreiden omwille van een eventuele studiekeuze naar een richting met een sterke wiskundige grondslag, o.a. ingenieursstudies, kunnen kiezen voor 1 (in het vijfde jaar) en 2 (in het zesde jaar) extra lesuren per week. Ideaal voor leerlingen die zeer goed scoren voor wiskunde en voldoende interesse hebben voor dit vak.

We behandelen leerstofonderdelen die leerlingen nodig kunnen hebben in hun verdere studieloopbaan, zoals bijvoorbeeld lineaire algebra, uitbreiding van de analytische meetkunde …

Arrow-up