Wetenschappen - wiskunde
Ben jij geïnteresseerd in wiskunde wetenschappen ?
Over de studierichting

Deze richting benadert alle exacte wetenschappen vrij volledig, zowel theoretisch als praktisch. Via de projecturen kan je je wiskundepakket uitbreiden tot 7 en 8 lesuren.

In de projecturen komen andere onderwerpen aan bod dan die uit het basisleerplan.

Optie-uur

Heb je een neus voor cijfers en hou je van logisch redeneren? Ben je aangetrokken tot de financiële wereld? Dan is deze inleidende les misschien iets voor jou!

Een correcte boekhouding is essentieel voor elke onderneming. Beslissingen hangen af van de inkomsten en uitgaven. Daarom heb je inzicht nodig in cijfers, afschrijvingen, winst en verlies. Als boekhouder zorg je ervoor dat de balans steeds in orde is en weet je hoe het bedrijf er financieel voor staat.

Leerinhouden

De lessen in het 5e jaar starten bij de basis van de boekhoudtechniek. Je komt alles te weten over de balans, de resultatenrekening, het MAR en het grootboek.. Daarna bekijken we  aankoopverrichtingen en , verkoopverrichtingen. Dan komen de personeelskosten aan bod.

In het 6e jaar vertrekken we vanuit een voorlopige proef-en saldibalans. We registeren al de regularisatieverrichtingen. Daarna bestuderen we de vennootschapsbelasting en bekijken we wat ondernemingen kunnen doen met hun winst na belastingen. Als dit allemaal in orde is, stellen we de definitieve saldibalans op en leren we de jaarrekening correct invullen.

Werkvormen

De leerstof wordt via onderwijsleergesprekken aangebracht en ingeoefend. De leerlingen krijgen de tijd om de leerstofonderdelen in te oefenen tijdens de les.

Evaluatie

Op regelmatige tijdstippen worden er toetsen afgenomen.

Voor leerlingen die zich verder willen bekwamen in het vlot communiceren in het Engels, zowel wat spreek-als gespreksvaardigheid betreft. Ze verdiepen en verrijken hun Engelse woordenschat en leren nieuwe luister-, lees-en schrijfstrategieën aan.

Leerinhouden

 • Zowel in het vijfde als in het zesde jaar verdiepen we onze woordenschatkennis: binomials, uitdrukkingen, acronyms, neologismen zijn enkele aspecten die daarbij aan bod kunnen komen.
 • We doen ook aan creatief schrijven: dit gaat van het schrijven van korte tekstjes tot het hervertellen van een verhaal vanuit een ander perspectief.
 • Ook luistervaardigheid komt aan bod: we bekijken fragmenten van “The King’s speech”. We zoeken de historische achtergrond op, en toetsen die aan de film.
 • In het zesde jaar bestaat de mogelijkheid om de derdes te begeleiden op hun tweedaagse naar Kent; tijdens het tweede trimester lezen we daarom “The Canterbury Tales”, we kiezen daaruit twee verhalen en bewerken die voor toneel, we studeren het stuk in en voeren het op. We zoeken ook informatie over de te bezoeken monumenten en verwerken die op kritische wijze. Na de reis evalueren we.

Werkvormen

Zo gevarieerd mogelijk: gaande van individueel tot pairwork en groepswerk.

Evaluatie

Deze gebeurt permanent. Occasioneel is er een korte kennistoets bv over nieuwe woordenschat. Daarnaast  beoordelen we vooral schrijfoefeningen, luister -en spreekoefeningen. Ook pair-en peer- evaluaties komen aan bod.

Ben jij geïnteresseerd in wat onze samenleving vandaag beroert? Heb je een kritische kijk op de samenleving en de actualiteit en wil je bepaalde actuele thema’s graag wat dieper onderzoeken? Vanuit deze kritische geest leren we met verschillende “brillen” naar deze vraagstukken kijken en trachten we zo een ruimere maatschappelijke visie te creëren.

Leerinhouden

De leerinhouden van dit vak zullen mede bepaald worden door de actuele gebeurtenissen en interesses van de deelnemers zelf. Hierbij kunnen thema’s als betrouwbare bron vs nepnieuws, klimaatdebat, migratie, invloed van burgers op democratie,… aan bod komen.

Werkvormen

Tijdens deze lessen zal er gewerkt worden aan projecten en groepswerken ingedeeld volgens verschillende thema’s. De leerlingen zullen zelf aan de slag moeten. De leerkracht zal hier eerder optreden als coach en moderator dan als docent.

Evaluatie

De projecten zullen steeds na het afronden geëvalueerd worden door de leerkracht en de mede-leerlingen op basis van inzet en resultaat.

Wil je leren programmeren? Met een basiscursus programmeertechnieken ben je in staat eenvoudige en complexe probleemstellingen te vertalen naar algoritmes. Met behulp van een snelcursus elektronica zijn jullie in staat eenvoudige elektronische circuits te bouwen. Met deze kennis bouwen jullie zelf schakelingen met de Arduino en Raspberry Pi. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen een eigen praktische toepassing ontwikkelt.

Leerinhouden

Een basiscursus C++
Een basiscursus elektronica met focus op praktijktoepassingen. De bedoeling is dat jullie de werking van de Arduino en Raspberry Pi onder de knie krijgen om zelf elektrische schakelingen te kunnen maken.

Werkvormen

De leerstof wordt tijdens de les uitgebreid ingeoefend door middel van probleemstellingen die logisch inzicht en een gestructureerde aanpak vereisen.
Via verschillende opdrachten krijgen jullie de werking van de Arduino en Raspberry Pi onder de knie.

Voorbeelden: een weerstation bouwen, een laser aansturen met servomotoren, een zelfrijdende robotauto bouwen, werken met zonne-energie …

Evaluatie
De evaluatie is toepassingsgericht. Er wordt beoordeeld op
efficiëntie, correctheid en doorzettingsvermogen tijdens de uitvoering van de praktijkopdrachten.

Wil je graag een nieuwe taal leren? De leerlingen leren zich op eenvoudige wijze uitdrukken in veel voorkomende situaties: op restaurant, in de winkel, op reis. Ze leren zichzelf of iemand anders voorstellen en leren vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot persoonlijke gegevens zoals woonplaats, mensen die ze kennen en dingen die ze bezitten.

Leerinhouden

 • De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met een ‘standaard’ Spaans (dat in Spanje gesproken wordt). Er wordt wel gewezen op afwijkingen die voorkomen in andere Spaanssprekende landen. 
 • Ze leren het verschil tussen formeel en informeel taalgebruik.
 • In het vijfde jaar beperken we ons tot de tegenwoordige tijd. In het zesde jaar leren we de gebiedende wijs, de verleden en toekomende tijd. De zinsbouw wordt complexer.

Werkvormen

 • We gebruiken een communicatieve methode. Vaardigheden hebben voorrang op kennis. We oefenen die vaardigheden elke les in. We leren informatie uitwisselen, gevoelens en attitudes uitdrukken, sociaal functioneren, onthaal, contacten met officiële instanties, afspraken maken, praten over vrije tijd, …
 • Grammatica wordt niet beschouwd als een doel op zich, maar als een middel om efficiënter te kunnen communiceren. 
 • Naast het klassieke lesgebeuren, wordt van de leerlingen actieve deelname verwacht om de vaardigheden te trainen.
 • Het is uiteraard nodig dat de leerlingen zich voldoende inzetten om de nodige woordenschat en grammatica te verwerven.

Evaluatie

In de vorm van kennistoetsen en toetsen op lees- luister-, schrijf- en spreekvaardigheid.

Voor leerlingen die hun wiskundige kennis willen uitbreiden omwille van een eventuele studiekeuze naar een richting met een sterke wiskundige grondslag, o.a. ingenieursstudies. Voor leerlingen die zeer goed scoren voor wiskunde en voldoende interesse hebben voor dit vak.

Leerinhouden

We behandelen leerstofonderdelen die leerlingen nodig kunnen hebben in hun verdere studieloopbaan, zoals bijvoorbeeld lineaire algebra, uitbreiding van de analytische meetkunde…

Werkvormen

Naast de klassieke manier van lesgeven, moeten leerlingen lesonderdelen en voorbeeldvragen zelfstandig of in groep verwerken.

Evaluatie

Gespreide evaluatie in de vorm van tussentijdse opdrachten en toetsen.

Profiel
Na het secundair

Deze STEM-richting bereidt voor op een wetenschappelijk of technisch georiënteerde bachelor- of masteropleiding. Uiteraard komen ook andere bachelor- en masteropleidingen in aanmerking.

De interesse van de leerling is hier bepalend.

Lessentabel

Deze richting omvat een pakket van 32 lesuren.

Basispakket 5de 6de
Aardrijkskunde 2 1
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Engels 2 2
Esthetica 1 1
Frans 3 3
Fysica 3 3
Geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Optie-uren
Boekhouden, Engels, programmeren of wiskunde (7) 1
Boekhouden, HVS, Engels, programmeren of wiskunde (8) 1
Spaans, wetenschappen of wiskunde (8) 1
Arrow-up