Privacy- en cookiebeleid
Als schoolbestuur zijn we verplicht om op een transparante wijze te communiceren over de gegevens die wij opslaan en gebruiken van leerlingen en eventueel hun ouders. Wij willen graag toelichting geven bij deze verwerking van persoonsgegevens.
Onze school

Het schoolbestuur vzw Onderwijsgroep Zusters der Christelijke Scholen Keerbergen (OZCS Keerbergen), Leuvensebaan 27 te 2223 Schriek (KBO 0443.385.416) is verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens binnen onze secundaire school Sint-Michielsinstituut.

Het Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek, gevestigd aan Tremelobaan 4, 3140 Keerbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Tremelobaan 4, 3140 Keerbergen
https://www.smiks.be
pr@smiks.be
015 51 10 35

Persoonsgegevens
Verwerken van persoonsgegevens

Als wij jouw gegevens verwerken, dan doen we dit omdat het noodzakelijk is om onze taken en verplichtingen als school te kunnen nakomen.

Voor onderwijsorganisaties en leerlingenadministraties

Als je ingeschreven bent in onze school willen we natuurlijk weten wie je bent, in welke klas of richting je zit, hoe we jou (en je ouders) kunnen contacteren. We houden ook toets- en huiswerkresultaten bij zodat we op het einde van het schooljaar beslissen of we jou een getuigschrift, attest of diploma kunnen uitreiken. Andere voorbeelden van gegevens die we verwerken zijn de momenten waarop je aan-, of afwezig bent op school, de reden waarom je afwezig bent, of je al dan niet in de middagopvang blijft en welke kosten daaraan verbonden zijn. De school kan je bijvoorbeeld ook een schooleigen mailadres geven waarmee je kan communiceren met de leerkrachten en leerlingen. Kortom gezegd: het zijn de persoonsgegevens die we verwerken zodanig dat we onderwijs kunnen organiseren en dat we jou leermiddelen ter beschikking kunnen stellen.

Als school gebruiken wij deze gegevens om een aantal wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen die terug te vinden zijn in decreet basisonderwijs of codex secundair onderwijs maar ook om bijvoorbeeld fiscale attesten rond kinderopvang uit te reiken. Wij hebben de mogelijkheid om je gegevens te verzamelen en te verwerken omdat je ouders en jij een overeenkomst getekend hebben met de school, waardoor jullie akkoord gegaan zijn met het schoolreglement en ons pedagogisch project.

Voor leerlingenbegeleiding

Als school bieden we kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan. We willen je ondersteunen en begeleiden in je studiekeuze, onderwijsloopbaan, je psychische en sociale welzijn op school. Dit is een van de opdrachten die wettelijk opgelegd worden aan scholen.

Soms worden bepaalde gegevens genoteerd in het zogenaamde leerlingendossier of het leerlingenvolgsysteem (LVS). Het gaat daarbij om gegevens die noodzakelijk zijn om je goed te kunnen begeleiden en die van invloed kunnen zijn op allerlei vlakken. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn hoe we jou kunnen helpen met lezen, schrijven of rekenen als jij daar problemen mee hebt. Maar het kan ook gaan over je houding in de klas, een ruzie die je maakte met andere leer-lingen of omdat je gepest wordt op school of omdat je thuis een moeilijke periode doormaakt.
Alleen op verzoek van de ouders (of meerderjarige leerling) verwerken wij ook medische gegevens van de leerling. Het gaat dan om gezondheidsgegevens die nodig zijn om vast te stellen welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft of om in noodgevallen goed te kunnen handelen.

Andere

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebeurt om andere redenen, zal er vaak om uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze school beeldmateriaal wil publiceren op haar website waar je herkenbaar op staat of omdat we een adressenlijst willen verspreiden naar medeleerlingen van de klas toe.

Website

Onze school beheert de website (https://www.smiks.be) intern. Het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens gebeurt door administratief personeel of door personeelsleden die betrokken zijn bij de communicatie van onze school.

Onze school verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Sint-Michielsinstituut Keerbergen Schriek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Onze school bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld.

Onze school verstrekt geen persoonsgegevens, die werden verzameld via de website, aan derden.

Onze school neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Verkrijgen van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden verkregen bij je aanmelding op school en later bij je definitieve inschrijving op onze school. Een ander deel van de gegevens wordt verzameld tijdens de periode dat je ingeschreven bent op school. Sommige gegevens kunnen we vanuit je oude school verkrijgen, van het CLB of vanuit het leersteuncentrum waarmee de school samenwerkt. Andere gegevens (zoals de resultaten van de Vlaamse Toetsen), krijgen we dan weer terug vanuit het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODI).
Delen van persoonsgegevens

Ja, onderwijs maken we niet alleen. Bepaalde persoonsgegevens die jij aan de school bezorgt, worden doorgegeven aan een aantal andere partners met wie we samenwerken. Zo werkt de school samen met CLB (Vrij CLB Brabant Oost – Keerbergen) die de school extra gaat ondersteunen met de leerlingbegeleiding. Heb je een GC-, IAC-, of OV4-verslag, dan werken we samen met het leersteuncentrum (Leersteuncentrum Noord-Brabant) om jou en het lerarenteam extra te ondersteunen.

Verder worden je identificatiegegevens, de aanwezigheden en je behaalde diploma, attest of getuigschrift ook doorgegeven aan het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi). Zij controleren onder andere of je aan de leerplichtwet voldoet en of je voldoende op school aanwezig bent.

Als je onze school verlaat, kunnen we bepaalde gegevens doorgeven aan je nieuwe school. Wil je dit niet, dan kunnen je ouders zich hiertegen verzetten.
Fiscale gegevens (voor het opmaken van fiche voor kinderopvang) worden aan de FOD-financiën doorgegeven.
Je persoonsgegevens worden binnen OZCS Keerbergen enkel gedeeld met de medewerkers die deze informatie effec-tief nodig hebben in de uitoefening van hun taken. Zij handelen steeds onder ons toezicht en onze verantwoordelijkheid.

Wij kunnen commerciële derde leveranciers verzoeken om de school te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan toepassingen om leerlingen in de les te ondersteunen, een leerlingadministratie-, of een leerlingenvolgsysteem. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van OZCS Keerbergen. Met deze leveranciers sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Wij proberen gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden trachten we ervoor te zorgen dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en proberen we bijkomende waarborgen te nemen.

Specifiek voor onze school maken we gebruik van volgende programma’s: Wisa, Smartschool, Office365, Scoodle, Polpo, Pelckmans Portaal, Appwell, Informaticalessen.be en knooppunt.net.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren de gegevens maximaal 2 jaar nadat je de school verlaten hebt. Maar voor sommige gegevens is er echter een (langere) wettelijke bewaartermijn vastgesteld. Hoe lang we deze gegevens moeten bewaren hangt af van het soort gegeven en kan je nalezen in het document ‘Bewaartermijn van leerlinggebonden documenten‘.

Jouw rechten
Afhankelijk van de verwerking en de rechtsgrond beschik je over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over jouw persoonsgegevens:
Cookiebeleid
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekst- of databestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan de website. Een cookie bevat informatie die gelinkt is aan een webbrowser en de website die je bezoekt. Keer je nadien terug naar die website, dan herkent de website (door middel van de cookie) jou als bezoeker en kan je geschiedenis verder opbouwen.
Welke soorten cookies zijn er?
Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van een website. Ze onthouden je wachtwoord en je voorkeursinstellingen (bijvoorbeeld de taal waarin je de website wilt lezen). Met deze informatie kan de eigenaar van de website de werking van de website analyseren en verbeteren.
 
Analytische cookies: deze cookies meten het websitebezoek, waarmee de eigenaar zijn website kan verbeteren. Zo weet de eigenaar hoeveel bezoekers zijn website bezoeken en welke pagina’s het meest bezocht worden.
 
Tracking cookies: deze cookies volgen het bezoek aan de website en bouwen daarmee een profiel van websitebezoekers op. Op basis van deze gegevens kunnen ze de website voor jou optimaliseren of advertenties tonen die specifiek voor jou zijn bedoeld. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het goed werken van een website.
Welke cookies gebruiken wij op onze website?
Op onze website https://www.smiks.be gebruiken we:
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Beheren van de cookies

De instellingen van je browser bepalen in welke mate je gewaarschuwd wordt dat er een cookie op je computer of mobiel apparaat wordt geïnstalleerd.

Meer informatie over cookies, kan je vinden op  https://www.aboutcookies.org/.

Vragen of onduidelijkheden

Wil jij je rechten uitoefenen kan je binnen de school het aanspreekpunt informatieveiligheid contacteren. Je kan dat doen op volgend mailadres: privacy@onderwijsvorselaar.be.

Daarnaast doen we beroep op de Data Protection Officer (DPO) van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (DPO@katholiekonderwijs.vlaanderen). Vermeld wel steeds het instellingsnummer van de school (32839) – als je contact opneemt met de DPO.

Arrow-up