De 5 ringen van Smiks
Waarom Smiks?

In onze school staan de vaardigheden van elke leerling voorop. Daarom ook vertrekken wij in onze opleidingen vanuit de talenten van jonge mensen. In het eerste jaar kunnen de leerlingen kiezen tussen de CoMeTa, Klassieke talen, STEM of de onthaalklas.

Bij CoMeTa (“Competent met Talent”) ontwikkelen de leerlingen vaardigheden op basis van de dingen waar ze goed in zijn. Daarbij komen zowel wetenschap en techniek, als cultuur en ondernemen aan bod.

Bij Klassieke talen worden de leerlingen ondergedompeld in de taal van de Romeinen en hun cultuur. Deze studierichting draagt bij tot tal van algemene vaardigheden en bevordert het logisch denken.

Bij STEM kiezen leerlingen voor een sterk wetenschappelijk pakket waarin ze zullen ondergedompeld worden in de wereld van de wetenschap waarbij onderzoek en analyse belangrijk zijn.

Talentontwikkeling staat ook centraal in de tweede en derde graad, waar onze leerlingen worden uitgedaagd om zich verder te bekwamen via stages, keuzevakken, werkplekleren of olympiades in meerdere vakgebieden.

Omdat talent zich niet alleen binnen schoolse vakken manifesteert, kunnen onze leerlingen ook uitgebreid gaan sporten op hun vrije momenten. Of ze kunnen strategisch leren denken in de schaakclub. Of waarom niet musiceren in ons leerlingenkoor?

Voor ons is talentontwikkeling dus elke dag weer een boeiende uitdaging.

Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.

KENIAANS GEZEGDE

In het Sint-Michielsinstituut vormen we graag een hechte gemeenschap.

In het belang van onze leerlingen werken leerkrachten en directie nauw samen in teams waarin overleg centraal staat. Ook van onze leerlingen verwachten we dat ze overeenkomen met elkaar en met de school. Alleen door samenwerking, kunnen we op school een sterke, eigentijdse vorming aanbieden met uitdagingen en ondersteuning voor iedereen.

Wij zijn blij als elke leerling echt deel uitmaakt van onze schoolgemeenschap.

Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.

JIMI HENDRIX, GITARIST EN SINGER-SONGWRITER

In het Sint-Michielsinstituut kiezen we voor een warme nabijheid.

Wij bieden onze leerlingen kansen, zodat ze hun grenzen kunnen verleggen, en als betrokken opvoeders geven we hen ook duidelijk de krijtlijnen aan waarbinnen ze zich kunnen ontwikkelen. Op die manier bieden we hen een structuur en een veilige omgeving waarin iedereen zichzelf durft te zijn.

Binnen die structuur zoeken we constant naar een evenwicht tussen gemoedelijkheid enerzijds en discipline anderzijds.

Wij zijn tevreden als iedereen zich goed voelt op onze school.

Communicatie gaat niet zozeer over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden.

RON VAN DER JAGT, CEO LE CHAMPION

In het Sint-Michielsinstituut willen we jongeren en hun ouders echt aanspreken.

Wij communiceren op een open manier met leerlingen, ouders en collega’s, ook als er problemen opduiken. Daarbij hanteren wij altijd een omkeerbare taal. Wij zijn opgetogen als iedereen hier zo communiceert.

Wat je wilt ontvangen, moet je eerst geven.

LAO TSE, FILOSOOF

In het Sint-Michielsinstituut hebben we respect voor elk individu.

Respect voor jezelf, voor anderen, voor de wereld om ons heen: we stimuleren leerlingen om kritisch na te gaan welke inspiratie zij hiervoor kunnen vinden in de waarden van het katholieke geloof.

Als school zijn wij oprecht geïnteresseerd in onze leerlingen: in hun persoonlijkheid, in hun mogelijkheden en in hun talenten. Het maakt ons gelukkig als iedereen zich gerespecteerd voelt op onze school.

Als je tijd geeft aan moeilijk, dan wordt moeilijk gemakkelijk.

ISH AIT HAMOU, SCHRIJVER EN CHOREOGRAAF

In het Sint-Michielsinstituut krijgt elke leerling kansen om te groeien.

Kennis, vaardigheden en attitudes vormen in onze school een evenwichtig aanbod. Leerlingen kunnen zich steeds oefenen in de kennis en competenties die de samenleving nodig heeft.

Wanneer er fouten worden gemaakt, begeleidt de school de leerlingen om het voortaan beter te doen.

Uiteindelijk ondersteunt de school zijn leerlingen om hen te doen uitgroeien tot zelfkritische, autonoom handelende jongvolwassenen.

Wij zijn pas tevreden als elke leerling voldoende gewapend is voor een volgende stap in het leven.

Arrow-up